The Hyenas

Shenzi

Banzai

Ed

Back to The Lion King

The Enchanted Disney Château